De Vlinder ...


 ... is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waar we kansen bieden en een uitdagende leeromgeving creëren door het onderwijs af te stemmen op de ontwikkelingen van het eigentijdse kind: het richt zich op de ontwikkeling van zelfstandigheid, leren plannen, samenwerken en efficiënt werken; naast het aanleren van de noodzakelijke kennis is het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van belang.
 
De Vlinder is een school waar een goed leefklimaat met een ontspannen sfeer wordt gecreëerd, waarbinnen de kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en geborgen voelen en het kind wordt begeleid en gestimuleerd op weg naar een zinvolle plaats in onze multiculturele maatschappij. 

Het onderwijs richt zich op een breed onderwijsaanbod waarbij de prioriteiten enerzijds liggen bij de basisvakken( taal, lezen, schrijven en rekenen) en anderzijds bij de wereld oriënterende vakken, die  waar mogelijk in samenhang worden gegeven.

De methodes die worden gehanteerd voldoen aan de kerndoelen. 

Het onderwijs op onze school wordt gegeven in leerstofjaarklassensysteem. Tussen mensen bestaan grote verschillen. Dus ook tussen kinderen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn ook verschillend. Vanuit de klassensituatie wordt geprobeerd een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren dat is afgestemd op de relevante verschillen tussen de leerlingen en de kenmerken van de groep. Om de bedoelde verschillen - zowel cognitief als sociaal-emotioneel - in kaart te brengen beschikt de school over een systeem leerlingenzorg.

Een duidelijke klassenorganisatie is vanzelfsprekend.
 

Op de c.b.s. de Vlinder bevorderen de leerkrachten dat de leerlingen actief bij het leerproces betrokken worden en dat de leerlingen steeds meer verantwoordelijk zijn voor en zelfstandig (samen) kunnen werken aan hun taken/opdrachten.

Daarbij is het van groot belang dat er aandacht is voor het leren gebruiken van uiteenlopende leerstrategieën.


Voor onze school is kenmerkend dat ...