MedezeggenschapsRaad (MR)


 

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is aan elke school een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. Zo ook aan cbs de Vlinder.
In de MR van de Vlinder hebben een 6-tal mensen zitting; 3 vertegenwoordigers van het personeel en een drietal ouders. Hun namen kunt u vinden in de schoolgids.
 
Doel:
Het doel van de MR is om in samenspraak met de directeur van de school te komen tot een goed functionerende school waarbij het belang van de kinderen altijd voorop staat.


Taken/bevoegdheden MR:
Om dit doel te kunnen bereiken heeft de MR een aantal taken en bevoegdheden. Om een aantal voorbeelden te noemen:

 
Om snel te kunnen overleggen met de schooldirectie woont deze regelmatig een (deel van) de vergadering van de MR bij.
 
Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad (GMR)
 
De GMR is binnen alle 15 Chronoscholen de overkoepelende Medezeggenschapsraad. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, bovenschoolse, beleid.
Meer informatie over de GMR kunt u vinden op de site van Chrono (klik hier)