MedezeggenschapsRaad (MR)


 

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is aan elke school een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. Zo ook aan cbs de Vlinder.
In de MR van de Vlinder hebben een 6-tal mensen zitting, 3 vertegenwoordigers van het personeel, te weten Wilma Huisjes, Renate Brederode en Jannet Linthorst
Vanuit de oudergeleding zijn Klaas Peter van Houten , Enrico Hans (voorzitter) en René Odink vertegenwoordigd.
 
Doel:
Het doel van de MR is om in samenspraak met de directeur (Jan Oosterkamp) van de school te komen tot een goed functionerende school waarbij het belang van de kinderen altijd voorop staat.
 

Taken/bevoegdheden MR:
Om dit doel te kunnen bereiken heeft de MR een aantal taken en bevoegdheden. Om een aantal voorbeelden te noemen:

 
Om snel te kunnen overleggen met de schooldirectie woont Jan Oosterkamp regelmatig een (deel van) de vergadering van de MR bij.
 
Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad (GMR)
 
De GMR is binnen alle 15 Chronoscholen de overkoepelende Medezeggenschapsraad. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, bovenschoolse, beleid.
De vertegenwoordiging van de scholen in de GMR is als volgt geregeld.
De scholen van Chrono zijn ingedeeld in 4 clusters, te weten:
Cluster 1: CNS Balkbrug, de Regenboog, de Ark en de Groen van Prinstererschool
Cluster 2: De Bron, de Akker, de Spreng-el, de Elzenhof
Cluster 3: De Marsweijde, de Vlinder, cbs Rheezerveen, ds. Koningsbergerschool
Cluster 4: De Bloemenhof, ‘t Kompas, prof. Waterinkschool
Elk cluster is met 2 leden (1 ouder en 1 personeelslid) vertegenwoordigd in de GMR.