Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouders/ verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie, extra hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er beleid opgesteld voor alle scholen van de Chrono getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd".
T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier afwijzend tegenover. Echter, indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop een uitzondering worden gemaakt, mits gesproken kan worden over een geregistreerde, erkende behandelaar.
In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een contract met daarin een "verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid" aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school c.q. het bevoegd gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en/of producten.
 
U vindt de beleidsnotitie op de website van de CHRONO onder het kopje ouders.