Klankbordgroep

Doelstelling :
De doelstelling is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijk belang is de ontwikkeling van de kinderen.

> De klankbordgroep komt minimaal 3x per schooljaar bijeen.
> De schooldirecteur woont de bijeenkomsten bij en heeft een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid in deze 
   voor wat betreft het stimuleren, en ondersteunen bij het organiseren van de
   klankbordgroepsbijeenkomsten.
> De klankbordgroep bestaat tenminste uit 3 en maximaal uit 7 leden.
> De besprekingen van de kbg hebben een informeel karakter. De groep heeft geen bevoegdheden t.a.v.
   besluitvorming.

In de schoolgids kunt u de namen van de actuele leden van de klankbordgroep vinden.